ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 53/20 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 02-581-5441 โทรสาร 02-581-4423 สังกัด เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ห้องเรียน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 31.5 ตารางวา


ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย นายใย สมประสงค์ และนางละมูล มังกรพาณิชย์ ได้ยกที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง ได้ร่วมพิจารณาอนุมัติให้ก่อสร้างและจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีขึ้น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และจัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2520 เป็นเงิน 3,982,000 บาท ให้ปลูกสร้างอาคารเรียนคอนกรีตถาวร ขนาด 2 ชั้น ใต้ถุนสูงจำนวน 16 ห้องเรียน สร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท สร้างบ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท สร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง (5 ที่) เป็นเงิน 50,000 บาท เมื่อโรงเรียนสร้างเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน และได้ยืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยสอน 1 คน 

โดยมีนางกิตติมา คุ้มญาติ เป็นครูใหญ่ ปีพ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง (2 หน่วย) เป็นเงิน 200,000 บาท และสร้างห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง (5 ที่) เป็นจำนวน 50,000 บาท ปีงบประมาณ 2532 – 2533 ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตถาวร 2 ชั้นใต้ถุนสูง จำนวน 6 ห้องเรียน และสร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง (5 ที่)  

ปีงบประมาณ 2535 ได้รับอนุมัติจากระทรวงมหาดไทย ให้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มอีก 3 ชั้นปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) และให้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2536 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2536 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 1  

ปีการศึกษา 2537 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง (4 ที่) 

ปีการศึกษา 2538 ได้รับการอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และคุณนราภรณ์รังษีธนานนท์ ในการก่อสร้างต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และก่อสร้างเพิ่มเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 2 จำนวน 6 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบเช่น มูลี่หน้าต่าง ผ้ายางปูพื้นทั้ง 6 ห้องเรียน และก่อสร้างกำแพงกั้นหน้าห้องน้ำ กำแพงด้านโรงอาหาร 1 กำแพง  

ปีการศึกษา 2539 ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และก่อสร้างนำมาก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมห้องเรียนใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 44,000 บาท ปีงบประมาณ 2540 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียน รหัสแบบ สน.ศท4/18 สูง 4 ชั้นใต้ถุนสูง 18 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งเป็นเงิน 4,800,000 บาท เงินสมทบจากเทศบาลเมืองปทุมธานี 12,700,000รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 17,500,000บาท  

ปีงบประมาณ 2541 ได้รับเงินงบประมาณจากเทศบาล เพื่อจัดสร้างประปาโรงเรียนเป็นเงิน 550,000 บาท และได้จัดสร้างระบบกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณจากเทศบาล ประจำปี 2541 เป็นเงิน 300,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2542 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  

ปีงบประมาณ 2544 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังที่ 4 จำนวน 18 ห้องเรียน งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน12,700,000บาท 

ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 จำนวน 6 ห้อง เป็นเงิน 1,200,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2547 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งชั้นบนเป็นห้องประชุม ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองปทุมธานีที่ 36/2546 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 งบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน6,910,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2549 ได้รับเงินงบประมาณจากเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นเงิน9,998,964 บาทเพื่อจัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2550  

ปีงบประมาณ 2550 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารเรียนอนุบาล และศูนย์การเรียนรู้ เป็นเงิน5,266,800 บาท และงบประมาณจากเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 15,000,000 บาท 

ปีการศึกษา 2551 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม จำนวน 1 หลัง  

ปีการศึกษา 2551 ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน เป็นเงิน 8,307,000 บาท อาคารเรียนหลังที่ 6  

ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มอีก 3 ชั้นปี(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) และให้เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2552 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

ปีการศึกษา 2553ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง เป็นเงิน 9,384,200 บาท และเทศบาลสมทบโดยจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1,531,800 บาท รวมเป็นเงิน 10,916,000 บาท 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแบ่งแยกการบริหาร เป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,445 คน และโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 545 คน ตามหนังสือ ที่ ศธ.04234/2879 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 และได้แบ่งแยกโฉนดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เลขที่ 86292 เล่มที่ 863 หน้า 93 โดยโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี มีเนื้อที่ 7 ไร่ 31.5 ตารางวา  

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจาก สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (ตอกเสาเข็ม) เป็นเงิน 6,849,500 บาท  

ปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจาก สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ก่อสร้างรั้วอาคารเรียนอนุบาลและก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นเงิน 936,000 บาท  

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายสุเทพ พงษ์ปวโรภาส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี หลังจากเสร็จสิ้นการไปช่วยราชการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปทุมธานี