ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายมารุต มหาสุชลน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
2. นางวรรณธานี เวชชะ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นางณัฏฐวันณ์ อ้นพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
6. นายบุรวิช บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ 
7. นางสาวพัชรีย์ จินดากุล ครูชำนาญการพิเศษ 
8. นางนันทรัตน์ เพ็งขำ ครูชำนาญการพิเศษ 
9. นางสาวพนมวัน ดนตรีเสนาะ ครูชำนาญการ 
10. นางสาวดุจฤดี วิเศษศรี ครูผู้ช่วย 
11. นางสาวหยกมณี สินพูล ครูผู้ช่วย 
12. นางสาวนันทนา เริงพานิช ครูผู้ช่วย 
13. นางสาวนิติยา สิงหา ผู้ช่วยครู 
14. นายไชโชติพฤทธิ์ ภูฆัง ผู้ช่วยฝ่ายวัดและประเมินผล 
15. นางสาวกษิรา อเนกนพโภคิน ผู้ช่วย 
16. นางสาวยุวดี พิณพาทย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
1. นางอุบล สินธุโร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
2. นางพรทิพภา แก่นเรือง งานพัฒนาหลักสูตร 
3. นางสาวศิรินันท์ รัตทำ งานประกันคุณภาพ 
4. นางสาวกานต์รวี เหมาะใจ งานลงข้อมูลในระบบ (SIS) 
5. นางสาวโสภิดา ชอบทำเหมือน ครูชำนาญการพิเศษ 
6. นางนงลักษณ์ ทองย้อย ครูชำนาญการพิเศษ 

ฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ ประกอบด้วย 
1. นางกิตติพร รอดสาย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ การเงิน พัสดุ 
2. นางสาวอุมาภรณ์ บุญสุวรรณ์ หัวหน้างานพัสดุ 
3. นายประภาศ ซื่อดี หัวหน้างานธุรการ 
4. นางอุบล แขกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นางสุชาดา สายจีน ครูชำนาญการพิเศษ 
6. นางสุพรรณ มณีฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
7. นางสาวกรองแก้ว ศรีแย้ม พนักงานจ้างตามภารกิจ 
8. นางสาวภัสส์ฐิตา ภูวเจริญวิสิฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
9. นางสาวกรรณิกา มานะชีพ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
10. นางสาวสุพรรณษา นิยมแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ 
11. นางสาวสุธาทิพย์ กุนจุง พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ฝ่ายบุคลากร ประกอบด้วย 
1. นางสาวสมถวิล เสริมศรี หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
2. นางผาณิตา สุวรรณหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางวิไล กระจับเงิน ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางสมใจ แตงอ่อน ครูชำนาญการ 
5. นางสาวกานต์รวี เหมาะใจ ครูชำนาญการ 
6. นายอัครสิทธิ์ อุ่นเมือง ครูผู้ช่วย 
7. นางสาวอังคณา ก้อนแก้ว ครูจ้างสอน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นายประพัฒน์ กองศรี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. นายบุรวิช บุญเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวจารุวรรณ เหล็กดี ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางณัฏฐวันณ์ อ้นพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นางวราภรณ์ กาญจนเคหะ ครูชำนาญการ 
6. นางสาวณัฐชา อิ่มพงษ์ ครูชำนาญการ 
7. นางวารุณี ภูฆัง ครู 
8. นายณัฐพล มณีศรี ครูผู้ช่วย 
9. นายก้องเกียรติ อัครศักดิ์ศรี ครูผู้ช่วย 
10. นางสาวนิจชนา หนูเกิด ครูผู้ช่วย 
11. นางสาวรัตนา พันธ์แตง ครูผู้ช่วย 
12. นายจักรพันธ์ หนุนภักดี ครูผู้ช่วย 
13. นายอนันต์ พรหมสุวรรณ ครูผู้ช่วย 
14. นายขวัญชัย หล่อแท้ ผู้ช่วยครู 
15. นางชนิกา พิมพ์สัมฤทธิ์ ลูกจ้าง 

ฝ่ายอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 
1. นายไพรัตน์ เวชชะ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 
2. นายไชโชติพฤทธิ์ ภูฆัง ครูชำนาญการ 
3. นางขวัญใจ สุดรัก ครูชำนาญการ 
4. นางอุทัยรัตน์ สุดยินดี พนักงานจ้างทั่วไป 
5. นางสาววรรณดี เถื่อนรอด พนักงานจ้างทั่วไป 
6. นายภูวนาท บุญธรรม พนักงานจ้างทั่วไป 
7. นายเทพประสิทธิ์ โพธิ์งาม พนักงานจ้างทั่วไป 
8. นางอมรรัตน์ เชื้อเชียง ลูกจ้าง 
9. นางเทไท เนืองทอง ลูกจ้าง 
10. นางเบญจมาศ ชุณหชีวิณ ลูกจ้าง 
11. นางสาวสายฝน พอกกลาง ลูกจ้าง 
12. นางมาลัย แสงรัตน์ ลูกจ้าง 
13. นางประนอม นิ่มนวล ลูกจ้าง 

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 
1. นางนันทรัตน์ เพ็งขำ หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน 
2. นางสาวกรรณิกา ขจรศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวนุชนภา ชนะภัย ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวพนมวัน ดนตรีเสนาะ ครูชำนาญการ 
5. นางสาวทิพย์สิตา อัครสุขภิรมย์ ครูผู้ช่วย 
6. นางสาวศิรินันท์ รัตทำครูผู้ช่วย