ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 53/20 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 02-581-5441 โทรสาร 02-581-4423 สังกัด เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ห้องเรียน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 31.5 ตารางวา


ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดย นายใย สมประสงค์ และนางละมูล มังกรพาณิชย์ ได้ยกที่ดินโดยไม่มีค่าตอบแทน เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง ได้ร่วมพิจารณาอนุมัติให้ก่อสร้างและจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีขึ้น โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และจัดสรรเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบประมาณ 2520 เป็นเงิน 3,982,000 บาท ให้ปลูกสร้างอาคารเรียนคอนกรีตถาวร ขนาด 2 ชั้น ใต้ถุนสูงจำนวน 16 ห้องเรียน สร้างโรงอาหารจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท สร้างบ้านพักนักการภารโรงจำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท สร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง (5 ที่) เป็นเงิน 50,000 บาท เมื่อโรงเรียนสร้างเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน และได้ยืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยสอน 1 คน  

อ่านเพิ่มเติม