ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

ภาพตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาพตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาพตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาพตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาพตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาพตารางสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6