1. นางวรรณธานี เวชชะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นางสุชาดา สายจีน ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวทิพย์สิตา อัครสุขภิรมย์ ครูผู้ช่วย 
4. นางสาวดุจฤดี วิเศษศรี ครูผู้ช่วย 
5. นางสาวรัตนา พันธ์แตง ครูผู้ช่วย 
6. นางสาวหยกมณี สินพูล ครูผู้ช่วย 
1. นายไชโชติพฤทธิ์ ภูฆัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นายมารุต มหาสุชลน์ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางอุบล แขกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางผาณิตา สุวรรณหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นายอัครสิทธิ์ อุ่นเมือง ครูผู้ช่วย 
6. นางสาวนันทนา เริงพานิช ครูผู้ช่วย 
7. นางสาวนิติยา สิงหา ครูจ้างตามภารกิจ 
8. นางสาวธรรณรต สุนทรวัตร ครูจ้างสอน 
1. นางสาวพนมวัน ดนตรีเสนาะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นายประภาศ ซื่อดี ครูชำนาญการ 
3. นายก้องเกียรติ อัครศักดิ์ศรี ครูผู้ช่วย 
4. นางสาวภัทรวดี ศรีสุวัฒน์ ครูจ้างสอน 
5. นางสาวรุจิรา สุขเกษมสำราญ ครูจ้างสอน 
1. นายบุรวิช บุญเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นายประพัฒน์ กองศรี ครูผู้ช่วย 
3. นางสาวกษิรา อเนกนพโภคิน ครูผู้ช่วย 
1. นางณัฏฐวันณ์ อ้นพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นายอนันต์ พรหมสุวรรณ ครูผู้ช่วย 
3. นายขวัญชัย หล่อแท้ ครูจ้างสอน 
1. นางสาวศิริศิลป์ ผิวพรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นายไพรัตน์ เวชชะ ครูเชี่ยวชาญ 
3. นายจักรพันธ์ หนุนภักดี ครูผู้ช่วย 
4. นายณัฐพล มณีศรี ครูผู้ช่วย 
1. นางนันทรัตน์ เพ็งขำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นางกิตติพร รอดสาย ครูชำนาญการพิเศษ 
1. นางสาวพัชรีย์ จินดากุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวจารุวรรณ เหล็กดี ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวอุมาภรณ์ บุญสุวรรณ์ ครูชำนาญการ  
5. นางสาวสมถวิล เสริมศรี ครูชำนาญการ 
6. นางสาวนิจชนา หนูเกิด ครูผู้ช่วย 
1. นายมารุต มหาสุชลน์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2. นางสาวดุจฤดี วิเศษศรี หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
3. นายประพัฒน์ กองศรี หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
4. นางสาวกษิรา อเนกนพโภคิน หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว 
5. นางสาวนิจชนา หนูเกิด หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
6. นายอนันต์ พรหมสุวรรณ หัวหน้ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์